กิจกรรมเพื่อสังคม

“MEE แบ่งปัน” สู่เด็กๆและวิถีชุมชนสู้ Covid 19

พลังความรักและการแบ่งปัน

คือสิ่งที่องค์กรเราใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ บริการต่อสังคมและปรารถนาที่จะเห็นลูกค้าของเราทุกคน มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตและอนาคต เราจึงส่งต่อพลังความรักและการแบ่งปัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ และสร้างแรงผลักดันให้กับชุมชนต่างๆ ให้เกิดกำลังใจ มีความเข้มแข็ง ต่อสู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสุข มีรอยยิ้ม และเติบโตเคียงข้างไปกับเราตลอดไป

เราเติบโตเคียงคู่สังคมไทยมากว่า 30 ปี โดยมีเจตจำนงแน่วแน่ในการมีส่วนช่วยภาคธุรกิจต่างๆ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ กิจการอย่างยั่งยืน ด้วยความปรารถนาดีที่เรามีให้แก่ทุกคน เพราะเราเชื่อว่า “พลังความรัก และการแบ่งปัน” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในปณิธานที่บริษัทยึดมั่นคือการดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดจนรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ในรูปแบบของ “MEE แบ่งปัน” หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา ด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันที่แทรกซึมสู่หัวใจเรา และพนักงานที่มี เราพร้อมหยิบยื่นน้ำใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ กำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ และรอยยิ้มสู่สังคมไทยในทุกเมื่อที่สังคมต้องการ